6 Juni 2018, Versie 1.3

De rechtspersoonlijkheid Evangelische Kerk Jefta behoort tot de koepelorganisatie Rafaël Nederland en verwerkt persoonsgegevens met het oog op het kerk-zijn. Het speerpunt van kerk-zijn is het vormen van een gemeenschap door het omzien naar en betrokkenheid bij elkaar. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid treft u hieronder aan.

 

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een identificeerbaar persoon. Daartoe behoren: uw naam, adres, woonplaats, emailadres (mobiel-) telefoonnummer, bankrekeningnummer en het Burgerservicenummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld.Ledenadministratie: Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in een digitale administratie. Deze is alleen toegankelijk voor daartoe geëigende leden van de kerk voor het uitoefenen van hun functie.

 

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking.

 

Toestemming

De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens wordt schriftelijk of digitaal gegeven. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt.

 

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld, het gemeente-zijn in al zijn facetten. Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Dat betekent o.a. dat met behulp

van deze gegevens administratie wordt gevoerd, (bijzondere) samenkomsten en vergaderingen onder de aandacht worden gebracht, de onderlinge betrokkenheid wordt bevorderd, roosters worden gemaakt, een Jefta adreslijst wordt gemaakt, et cetera. Hiervan wordt alleen afgeweken als sprake is van een wettelijke verplichting.

 

Persoonsgegevens leiderschap

De persoonsgegevens van gemeenteleden die tot het leiderschap behoren, worden (alleen) op de website geplaatst wanneer dit nuttig en/of noodzakelijk is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende functie of rol.

 

Foto’s

Met foto’s wordt terughoudend omgegaan. Bij plaatsing wordt, als personen identificeerbaar zijn, vooraf toestemming gevraagd.

 

Opname samenkomsten

Audio: De tijdens de zondag samenkomsten gehouden preken worden gepubliceerd op de website.

Video, foto’s: Mocht er tijdens samenkomsten en/of bijeenkomsten video opnamen of foto’s gemaakt worden, dan wordt men daarvan voor aanvang in kennis gesteld. Zo mogelijk wordt tevoren een deel van de zaal ingericht voor degenen die niet in beeld gebracht willen worden

 

Bezwaar

Wanneer u bezwaar hebt tegen een foto op de website waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen aan de contactpersoon AVG. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, verwijderd.

 

Wijzigen en verwijderen

Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn te wijzigen. Ook kunt u persoonsgegevens laten verwijderen. Het verwijderen van uw gegevens kan gevolgen hebben ten aanzien van bereikbaarheid. Wilt u gegevens laten verwijderen of aanpassen, stuurt u dan een email naar kantoor@jefta.org.

 

Activiteiten

Bij aanmelding voor een activiteit van de gemeente wordt gevraagd naar uw naam, uw emailadres en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en in voorkomende gevallen door wetgeving verlangd wordt. Bij het opzeggen van het lidmaatschap worden uitsluitend de contactgegevens, telefoonnummer(s) en mail adres(sen), in archief geplaatst ten behoeve van jubilea en dergelijke.

 

Website en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt, met behulp van cookies, een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd, enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens blijven anoniem en worden niet aan derden verstrekt.

 

Datalek

Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de beschreven procedure.

 

Klachten

Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voorleggen aan de contactpersoon AVG, aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijziging van de Privacy verklaring

De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

 

Informatie en contactpersoon

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij: contactpersoon AVG, Jan Rothuizen, kantoor@jefta.org