Jefta is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling

Evangelische Kerk Jefta heeft als statutaire naam Rafael Gemeenschap Jefta en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50090100.

  Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 809293584.

  Ons RSIN is te checklen in het ANBI zoekregister: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 

Kantooradres

Voorerf 23, 4824 GM Breda

Tel. 076 5717575

E-mail: kantoor@jefta.org

 

Beleidsplan 2019 en 2020

Citaat uit de statuten:

2.1 De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis,

de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

2.2 De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:

– het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;

– het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie;

– het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden; en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Het meerjarenbeleidsplan is gericht op duurzame continuïteit en groei van de kerk.
Speerpunten zijn:

  • Jefta is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is en kan groeien in zijn/haar relatie met God en met elkaar.
  • Financiële gezondheid; duurzaam begrotingsevenwicht
  • Betrokkenheid aanmoedigen. Zoals in een lichaam elk deel belangrijk is, zo is in Jefta een ieder dus van belang. We willen iedereen aanmoedigen tot verbondenheid en dienstbaarheid. Alleen door samen te werken, samen lasten te dragen, kunnen we gezond gemeente zijn.

Jaarverslag 2018 incl. toelichting op de financiën van 2018 en begroting 2019
 

   1. Een gemeenschap vormen 

 

De basis van de gemeente zijn de zondagse samenkomst en de kleine groepenhuisgroepen en teams. We moedigen iedereen aan om de zondagse diensten te bezoeken en om deel uit te maken van een kleiner team dat zich met een stukje organisatie van Jefta richt. Huisgroepen worden gehouden op diverse plekken in Breda. Voor de kinderen en tieners worden aparte activiteiten georganiseerd. In de teams en huisgroepen vinden ontmoetingen plaats. 

 

Ook dit jaar hebben we geparticipeerd in de Gospeldienst (Hemelvaart) en hebben we een Oecumenische viering verzorgd in de Grote Kerk op uitnodiging van de Raad van Kerken. 

 

   1. Financieel verslag 2018 

 

Financieel is er een klein positief saldo gerealiseerd. Dit saldo is opgenomen in de reserves. De inkomsten die via wekelijkse collectes en bankoverschrijvingen dekken de uitgaven. De uitgaven zijn goed gebudgetteerd geweest en in 2018 hebben zich geen financiële verrassingen voorgedaan. De kascommissie heeft gezien dat de financiële administratie nauwgezet wordt uitgevoerd en zij hebben geen onrechtmatigheden kunnen vinden. 

   1. Een gemeenschap met een missie 

 

Jefta is een gemeenschap met de deuren wijd open. Dat horen we vaak terug van bezoekers en nieuwe leden. We kiezen ervoor om geen drempels op te werpen. Iedereen is welkom om samen op weg te gaan. Elke zondag zijn mensen die voor het eerst in ons midden zijn. Vaak worden deze mensen meegenomen door leden of bezoekers van Jefta. 

Er zijn diverse zendingscollectes gehouden. Hier zoeken we naar meer doelen waarmee we verbonden zijn.  

 

   1. Oudsten en Bestuur 

 

Het oudstenteam bestond in 2018 uit twee mannen en drie vrouwen, waaronder de voorganger en tevens voorzitter bestuur. 

Samenstelling Bestuur:

 

Voorzitter
Secretaris(aftredend in 2022)
Penningmeester(aftredend in 2020)
Lid(aftredend in 2021)
Lid(tot medio 2018)
Lid(aftredend in 2022)

 

Het bestuur vergadert elke vier weken. Er zijn veel zaken aan de orde geweest.  

 

 

Dit jaar is het AGV-beleid ingevoerd.  

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Ook Jefta moet voldoen aan deze AGV. 

 

Voor Jefta is het AVG-10 stappenplan doorlopen en zijn alle voor Jefta noodzakelijke acties ingevoerd. 

  

Allereerst is een inventarisatie (financiële administratie, leden administratie, documenten, website, privacy verklaring, passwords) gedaan. Op basis van de inventarisatie en de richtlijnen van het AVG-10 stappenplan zijn alle aanpassingen doorgevoerd. Jefta voldoet aan de AGV. 

 

Een paar voorbeelden: persoonsgegevens, als namen en adressen, worden alleen door Jefta gepubliceerd met instemming van betrokkenen. Ook foto’s worden alleen met instemming van betrokkenen in het maandnieuws geplaatst. De privacy verklaring van Jefta is eenvoudig te vinden op de website en wordt aan iedereen verstrekt die erom vraagt. 

 

Alle aanpassingen en situaties waarbij de privacy van mensen aan de orde is, bv foto’s , worden geregistreerd in een verwerkingen register. Met dit verwerkingen register kan Jefta aantonen de AGV serieus te nemen en correct op te volgen. 

1. Begroting 2019

 

De begroting van 2019 wijkt nauwelijks af aan het budget 2018 en het behaalde resultaat van 2018.  Voor 2019 zijn de financiën voor missionaire doelen verhoogd en is budget gereserveerd voor het organiseren van een gemeentedag. Een aanpassing is gedaan voor de huur van het kantoor en deze is nodig gezien de verhoging van servicekosten. 

Uitgaven 2018 Budget 2019 Inkomsten 2018 Budget 2019 
Huur samenkomsten 7.190 9.000 Algemene Bijdragen 109.704 110.000 
Kantoorkosten 24.796 29.000 Onderhuur kantoor 1.840 1.800 
Bruto Loonkosten 44.202 44.750    
Rafael Nederland 10% 11.300 11.500    
Kosten samenkomsten 4.999 5.000 Collectes Algemeen 6.741 7.000 
Totaal Missionair 5.234 7.250 Totaal Missionair 1.077 3.000 
Inventaris 580 1.000    
Kinder- en Jeugdwerk 966 1.500 Kinder- en Jeugdwerk 35 250 
Overige 7.356 8250 Overige 2.516 2.600 
Gemeente Dag  3.000   1.500 
Totaal 106.624 120.250 Totaal 121.912 126.150 
Resultaat 15.288 5.900