Jefta is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling

Evangelische kerk Jefta heeft als statutaire naam Rafael Gemeenschap Jefta en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50090100.

 

Giften vallen onder de groepsbeschikking Rafael Nederland te Puttershoek (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/)

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer): 809293584

 

Kantooradres

Voorerf 23, 4824 GM Breda

Tel. 076 5717575

E-mail: kantoor@jefta.org

 

Doelstelling

Citaat uit de statuten:

2.1 De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis,

de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

2.2 De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:

– het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;

– het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie;

– het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden; en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

 

 

Hoofdlijnen beleidsplan 2015 – 2020

Het meerjarenbeleidsplan is gericht op duurzame continuïteit en groei van de kerk.

Speerpunten zijn:

 • Jefta is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is en kan groeien in zijn/haar relatie met God en met elkaar.
 • Financiële gezondheid; duurzaam begrotingsevenwicht
 • Betrokkenheid aanmoedigen. Zoals in een lichaam elk deel belangrijk is, zo is in Jefta een ieder dus van belang. We willen iedereen aanmoedigen tot verbondenheid en dienstbaarheid. Alleen door samen te werken, samen lasten te dragen, kunnen we gezond gemeente zijn.
 • Oog voor alle leeftijdsgroepen. Het vraagt een inspanning om in de snel veranderende wereld op de juiste golflengte te communiceren met kinderen, jongeren en studenten. Het vraagt ook wijsheid om senioren zich blijvend thuis te laten voelen in deze steeds veranderende omgeving.

We willen cultureel relevant zijn met een tijdloze boodschap.

 • Maatschappelijk betrokken in woord en daad.
 • Missionair zijn vanuit de opvatting dat elke gelovige die oprecht met God leeft, een licht in deze wereld is.

 

 

Bestuur

Het bestuur van Jefta bestaat uit vier personen, een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

 

Beloning van medewerkers geschied met de Inschalings- en Salaristabellen van Rafael Nederland als richtlijn.

 

 

Verslag uitgevoerde activiteiten 2014
Beknopt overzicht:

 • zondagse diensten (wekelijks)
 • huisgroepen (1- of 2-wekelijks)
 • tienergroepen (2-wekelijks)
 • groep voor jongvolwassenen/ studenten (wekelijks)
 • gebedsgroep (wekelijks)
 • speciale diensten: huwelijk en begrafenis
 • doopdiensten / opdragen kinderen
 • oecumenische Gospeldienst Hemelvaart
 • oecumenische viering Vredesweek
 • deelname oecumenisch middaggebed Grote Kerk
 • vrouwenbijeenkomsten
 • gemeenteweekend
 • repair café (gratis reparatieservice voor de buurt)
 • i-café (wegwijs voor internationale studenten)
 • stimuleren inzet als vrijwilliger HiP (Hulp In Praktijk)
 • sportevenement in AZC voor asielzoekers
 • ondersteuning zendingswerk
 • enz

 

Financiële verantwoording

 

Uitgaven2014Inkomsten2014
huur kerk + kosten diensten12907algemene bijdragen + algemene collectes127904
kantoorkosten30534verhuur kantoor2165
bruto loonkosten99557bijdrage Rafael Nederland loonkosten11847
Bijdrage 10% aan Rafael Nederland12700
Missionair7948Missionair1304
Kinder- en jongerenwerk1176
Overig14128Overig6407
Totaal180959Totaal149627
Exploitatietekort31332

 

Toelichting op jaarcijfers:

Door geleidelijk afnemende inkomsten de laatste jaren is het exploitatietekort gegroeid tot 31332. Het tekort wordt vanuit de continuïteitsreserve gefinancierd.

De gemeenschap heeft in de jaarvergadering ingestemd met de doelstelling van het bestuur om in 2016 een sluitende begroting te presenteren. In het overgangsjaar 2015 zullen stappen gezet worden om met name op de post ‘bruto loonkosten’ te kunnen bezuinigen. Een terugbrengen van dienstverbanden, (in 2014: 1.50 FTE) is noodzakelijk.